• Avís Legal

AVÍS LEGAL: CONDICIONS GENERALS D'ÚS

Política de Protecció de Dades

El present document estableix les Condicions Generals d'Ús del website www.ribafarre.com, que Comercial Riba Farré, SA presta als usuaris d'Internet. La utilització dels serveis i / o continguts del website per part de l'usuari suposa i expressa la seva adhesió i acceptació expressa a totes les Condicions Generals d'Ús en la versió publicada en el present lloc web, així com a la política de protecció de dades.

Les presents Condicions Generals d'Ús no exclouen la possibilitat que determinats serveis del website, per les seves característiques particulars, siguin sotmesos, a més de a les condicions generals d'ús, a les seves pròpies condicions específiques d'ús.

 

Condicions d'utilització del website

Comercial Riba Farré, SA és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s'hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis que no són propietat d'aquesta companyia, les marques estan registrades a favor dels seus respectius titulars, i com a tals són reconegudes per Comercial Riba Farré, SA. Cap material d'aquesta publicació digital podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el previ consentiment per escrit d'aquesta Companyia. La reproducció, còpia, ja sigui parcial o total, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb els continguts i informació d'aquesta pàgina web sense haver obtingut l'expressa autorització de Comercial Riba Farré, SA és una infracció castigada per la legislació vigent.

Com a regla general, l'usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts del website d'acord amb el que estableix la llei, la moral, l'ordre públic i en les presents Condicions Generals d'Ús, i en les condicions específiques d'ús que, si cas, li siguin d'aplicació. Així mateix, es compromet a fer un ús adequat dels serveis i / o continguts del website ia no utilitzar per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable . En aquells serveis que per la seva naturalesa permetin a l'usuari introduir qualsevol tipus d'informació, element o contingut en el website, l'usuari es compromet a que aquests siguin conformes a la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions Generals d'Ús i , si escau, a les específiques que li siguin d'aplicació.

A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent l'usuari es compromet a:

  • No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia de terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
  • No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de l'proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet.
  • No transmetre a tercers no autoritzats els noms d'usuari i les contrasenyes, i si les seves contrasenyes arriben a coneixement d'un usuari no autoritzat, es compromet a informar immediatament.
  • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.
  • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin Comercial Riba Farré, SA oa tercers.
  • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
  • No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, «correu escombraries», «cartes en cadena», «estructures piramidals», o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.
  • No suplantar a altres usuaris utilitzant les seves contrasenyes o claus d'accés als diferents serveis i / o continguts del website, Propietat Intel·lectual i Industrial.


Tots els continguts, elements i informació als quals l'usuari pugui accedir a través del website estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual, patents marques, copyright de la pròpia Comercial Riba Farré, SA o de tercers titulars dels mateixos. L'accés a aquests continguts o elements a través dels serveis del website o qualsevol tercer no atorga a el client el dret d'alteració, modificació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública o qualsevol altre dret que correspongui a titular de el dret afectat. El client es compromet a utilitzar els continguts i / o elements als quals accedeixi a través dels serveis del website per al seu propi ús i necessitats, ia no realitzar en cap cas una explotació comercial, directa o indirecta dels mateixos.

En relació amb qualsevol contingut o element que l'usuari decideixi enviar a la pàgina web www.ribafarre.com, el client concedeix a Comercial Riba Farré, SA el dret i la llicència permanents, irrevocables i de caràcter no exclusiu per utilitzar, reproduir, modificar, adaptar, publicar, traduir, crear treballs derivats dels mateixos, distribuir, executar i mostrar aquest contingut o element (total o parcialment) a nivell mundial i / o per incorporar-lo en altres treballs de qualsevol manera, mitjans de comunicació o tecnologia actualment coneguda o que s'inventi o desenvolupi en el futur.

 

modificacions

Comercial Riba Farré, SA es reserva el dret a efectuar les modificacions que consideri oportunes, podent modificar, suprimir i incloure, unilateralment i sense previ avís, nous continguts i / o serveis, així com la forma en què aquests apareguin presentats i localitzats. De la mateixa manera, el client accepta que Comercial Riba Farré, SA es reserva el dret de modificar i actualitzar periòdicament les presents condicions d'ús, així com les específiques de cada servei. Llevat que s'estableixi el contrari, la introducció de qualsevol característica que modifiqui els actuals serveis i / o la introducció de nous serveis quedaran subjectes a les presents condicions d'ús.

 

Exclusió de garanties

Comercial Riba Farré, SA no garanteix la disponibilitat i continuïtat de l'funcionament del website i dels serveis, Comercial Riba Farré, SA no controla prèviament, aprova ni fa propis els serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe d'informació i contingut en els llocs web als quals l'usuari pot accedir a través del website. De la mateixa manera, no controla amb caràcter previ i no garanteix l'absència de virus en els serveis prestats per tercers a través del website. Comercial Riba Farré, SA, No es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el programari o maquinari de l'usuari que es derivi de l'accés a la seva publicació digital o de l'ús d'informació o aplicacions que contingui. No garanteix que els usuaris del website utilitzin els continguts i / o serveis de la mateixa de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic, ni les presents Condicions Generals i, si escau, les condicions específiques que siguin aplicables. Comercial Riba Farré, SA no garanteix la veracitat i exactitud, exhaustivitat i / o autenticitat de les dades proporcionades pels usuaris.

 

Confidencialitat i Protecció de Dades

Comercial Riba Farré, SA respectarà escrupolosament la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportades pels visitants a la publicació digital, mitjançant l'observança de la normativa vigent sobre protecció de dades, i entre d'altres, el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal».
L'interessat podrà exercitar respecte a les seves dades els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant una carta a Comercial Riba Farré, SA, Carrer Botànica, 37 -39 de l'Hospitalet de Llobregat (BARCELONA-08908) sol·licitant, si escau, (i) que se li remetin per la mateixa via les seves dades personals que obren en els fitxers de Comercial Riba Farré, SA a l'efecte de la seva consulta o de rectificació, o bé (ii) que es cancel i / o revoqui l'autorització per a la recepció de comunicacions, havent de notificar Comercial Riba Farré, SA l'efectiva rectificació i / o cancel·lació de les dades de caràcter personal de la seva fitxer.
L'usuari accepta que les dades personals per ell facilitades o que es facilitin en el futur a Comercial Riba Farré, SA, Pugui ser objecte de tractament en un fitxer de dades de caràcter personal.

El consentiment de l'usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, únicament és necessària una comunicació escrita a l'responsable de l'arxiu, Comercial Riba Farré, SA, Al domicili social dalt indicat. Aquesta comunicació s'ha de fer mitjançant la remissió d'una carta signada pel titular de les dades, amb indicació del seu domicili per dirigir-li la resposta de Comercial Riba Farré, SA

 

Dret d'exclusió

Comercial Riba Farré, SA es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la website i / o els serveis oferts, sense necessitat de preavís a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús i / o les condicions d'ús específiques que, si s'escau, siguin aplicables.
Tots els productes i serveis d'aquestes pàgines que no són propietat de Comercial Riba Farré, SA són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per Comercial Riba Farré, SA Apareixen en aquesta publicació digital a efectes de publicitat i de recopilació d'informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany. D'altra banda, l'aparició d'aquestes terceres marques no implica necessàriament la recomanació de les mateixes.

 

Durada i Terminació

La prestació dels serveis i / o continguts del website té una durada indefinida. Sense perjudici de l'anterior, Comercial Riba Farré, SA està facultada per donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la prestació de servei del website i / o de qualsevol dels serveis, sense perjudici del que s'hagués disposat a l'respecte a les corresponents condicions particulars.

 

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Comercial Riba Farré, SA i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten a el dels Jutjats i Tribunals de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona - Espanya) per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la prestació dels serveis objecte d'aquestes Condicions Generals.


Nosaltres

Estem especialitzats en el tractament de productes de consum fora d'ús, així com en la gestió integral de residus industrials i en la recuperació de ferralles en general. Cobrir amb garanties les necessitats de subministrament dels nostres clients i prestar serveis de gestió de residus a empreses amb la màxima eficiència en qualsevol punt geogràfic de la Península Ibèrica.

Amèrica Llatina

Espanya